opening hours: TUE - FRI: 11 am - 7 pm SA: 11 am - 4 pm or by arrangement

GALERIE HEGEMANN

HACKENSTR. 5 | 80331 MÜNCHEN

POP STORIES
23. JANUAR – 06. MÄRZ 2016

POP STORIES
JÖRG DÖRING – MALEREI
JÖRG W. SCHIRMER – SKULPTUREN

Ausstellung: 23. Januar bis 6. März 2016
Ausstellungsort: GALERIE HEGEMANN
Vernissage: 22. Januar 2016, 18.00 bis 21.00 Uhr
Der Erlös aus dem Getränkeverkauf kommt dem Projekt „ARTISTS FOR KIDS“ zugute

Slate Story